Tüzük

BİLİŞİM ,İNTERNET ve YAZILIM  ESER SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ (BIYESAM) TÜZÜĞÜ

                                                  BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

1. Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630/5101 sayılı Kanunlarla değişik 42 nci maddesi ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi İstanbul da olmak üzere BIYESAM (Bilişim, İnternet ve Yazılım  Eser Sahipleri Meslek Birliği ) Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikten ve Federasyonları Hakkında Tüzük  ün 7 nci maddesi uyarınca İlim ve Edebiyat Eserleri alanında faaliyet gösterir.
2. Tanımlar

Madde 2- Bu Tüzükte geçen :

a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığı,

b) Federasyon : Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

c) Meslek Birlikleri (Birlik) : Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, Kanunla ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlikler,

d) Kanun : 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

e) Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,

f) Eser Sahibi : Eseri meydana getiren kişi,

anlamında kullanılmıştır.

3. Birliğin amacı

Madde 3 BIYESAM’ın amacı:

Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.
4. Birliğin Kurulması

Madde 4 – Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
5. Geçici yönetim kurulu

Madde 5 – Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.
6. Tüzel kişilik

Madde 6 – Bu Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin İlk genel kurul toplantısı

Madde 7 – Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.
7. Üyelerin temsili ve hakların takibi

Madde 8 – Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikten haklar çerçevesinde yetkilidir.

Eser sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Eser sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.
8. Eserleri izlemek

Madde 9 – Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

9. Birliğin faaliyetleri

Madde 10 – Birlik amacına ulaşmak için. mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerinin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b) Üyelerinin eserlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,

c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar düzenlemek,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek;

g) Üyelerinin eserlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h) Üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

i) Meslek birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler :
1 . Ülkemiz yazılım endüstrisinin geliştirilmesi ve dünya çapında rekabet gücü kazanması için çalışmalar yürütmek.

2. Kamu yönetimi ile ilişkileri Meslek Birliği eliyle yürütmek.

3. Yazılım endüstrisine yönelik destek ve teşviklerin düzenli ve planlı yürütülmesini sağlamak.

4. Mesleki standartların oluşması, mevcut şartların iyileştirilmesi ve mesleki etik ilkelerin korunup geliştirilmesi için çalışmak.

5. Mesleğe yeni katılan kurum ve kişilerin mesleki gelişimlerinde yol gösterici olmak.

6. Meslek mensuplarının karşılaştığı mekan ve finans sorunlarında kaynak ve imkan yaratıcı olmak.

7. Meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını gözetmek.

8. Yazılım ürün ve üretim standartlarının gelişmesini sağlamak.

9. Meslek mensuplarının yazılım endüstrisindeki gelişme ve değişikliklere uyumu amacıyla eğitim olanakları sağlamak.

10. Akademik kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yazılım endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü oluşturmak.

11. Kamuoyu araştırmaları yapmak, çalışma grupları kurmak,

12. Amaçları doğrultusunda, yazılım ve ilgili diğer alanlarda gelişmeyi ve üretimi teşvik için gerekli alt yapının kurulmasına, iletişim ve işbirliği ortamının sağlanmasına çalışmak, standartları tespit ile uygulanmasını temin etmek

13. Yazılım üreticilerinin ve yazılım eser sahiplerinin ürün ve eserlerinin yasal olmayan ve korsan kullanımını engellemek

14. İlgili mevzuatın kendine yüklediği faaliyetleri gerçekleştirmek,

15. Yurtiçi ve Yurt dışı arge çalışmalarının izleyerek, elde edilen bilgilerin sektörümüze aktarılması.

16. Sektörel ilgi alanlarına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.
10. Meslek birliğinin kurucuları

Madde 11 – Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler İçin ticaret sicil kayıt ve vergi numaraları, birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren İmzalı beyanları ilişikte yer almaktadır, (Ek.1)

                                                İKİNCİ BÖLÜM

                                                 Birlik Üyeliği

11. Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

Madde 12 – Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe olamazlar . Eser sahipleri üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı bi rliklere üye olabilirler.

Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekte yükümlüdürler.
12. Üyelik türleri

Madde 13 – Birlikte, asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.
13. Asıl üye

Madde 14 – Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) Eser sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak,
14. Yararlanan üye

Madde 15 – Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir

a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri,

Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.
15. Üyelik başvurusu ve kabul

Madde 17 – Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler, asıl ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.
16. Üyelik uyuşmazlığı

Madde 18 – Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.
17. Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi

Madde 19 – Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak deflerden silinir.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.
18. Üyelikten çekilme

Madde 20 – Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.
19. Üyelikten çıkarma ve itiraz

Madde 21- Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,

c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek.

d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.

Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiye bildirilir.
                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                              Birlik Organları

20. Birlik organları

Madde 22 – Birliğin zorunlu organları şunlardır

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetleme kurulu,

d) Teknik-bilim kurulu,

e) Haysiyet kurulu.

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.
21. Genel Kurul

Madde 23 – Genel kurul birliklerin asıl üyelerinden oluşur.
22. Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 24 – Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

d) Bütçe tasarını görüşmek ve karara bağlamak,

e) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,

f) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

g) Merkez müdürlüğü İle şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

i) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,

k) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

l) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

n) Eserlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o) Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.
23. Genel kurula uygulanacak hükümler

Madde 25 – Tüzüğün “Genel kurulun toplanması” başlıklı 23 üncü, “ Genel kurulun toplantıya çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “ Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.
24. Yönetim kurulu

Madde 26 – Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Aynı kişi üst üste iki dönemden daha fazla yönetim kurulu başkanlığına seçilemez.

Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.
25. Yönetim kurulu toplantı ve arar yeter sayısı

Madde 27 – Yönetim kurulu, en az dört üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.
26. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 28 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

b) Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

d) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

e) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,

f) Bir eser üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,

g) Asıl üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,

h) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak.

i) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

j) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

l) Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

m) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

n) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.
27. Birliğin Temsili

Madde 29 – Birlikler yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.
28. Denetleme kurulu

Madde 30 – Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.
29. Denetleme kurulunun görevleri

Madde 31 – Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.
30. Teknik-bilim kurulu

Madde 32 – Teknik-bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.
31. Teknik-bilim kurulunun görevleri

Madde 33 – Teknik-bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.
32. Haysiyet kurulu

Madde 34 – Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.
33. Haysiyet kurulunun görevleri

Madde 35 – Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası İle disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir

Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi gün İçinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edebilir.

İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
34. Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi

Madde 36 – Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim Kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de içişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.
35. Merkez müdürlüğü ve şubeler

Madde 37 – Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.

 

                                               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                   Mali Hükümler

36. Hesap dönemi

Madde 38 – Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu gönden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.
37. Birliğin Gelirleri

Madde 39 – Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,

c) Yayın gelirleri,

d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,

e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

f) Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri,

g) Diğer gelirler.
38. Yetki belgesi

Madde 40 – Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eserlerine ilişkin mali hakların takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ve değişik 80 inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.
39. Sözleşmelerde göz önünde bulundurulacak ölçütler

Madde 41 – Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde eserlerin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:

a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,

b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,

c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,

e) Eserlerin kullanım sıklığı,

f) Pazar oranı,

g) Kullanılan her eser başına bir ücret,
h) Sabit ücret,

i) Saniye veya dakika bazında birim ücret,

gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.
40. Uyuşmazlıkların çözümü

Madde 42 – Birlik ve yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.
41. Dağıtım

Madde 43 – Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini İzleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planlan üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.
42. Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler

Madde 44 – Yönetim, denetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.
     BEŞİNCİ BÖLÜM

           Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

43. Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma ve tasfiye

Madde 45 – Tüzüğün “Genel kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü, “Mahkeme kararıyla fesih” başlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden dağılmış sayılma ” başlıklı 45 İnci ve “Tasfiye ” başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.
                                ALTINCI BÖLÜM

                                    Çeşitli Hükümler

44. Defter ve kayıtlar

Madde 46 – Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:

a) Asıl üye defteri,

b) Yararlanan üye defteri,

c) Yönetim kurulu karar defteri,

d) Gelen ve giden evrak defterleri,

e) Gelir ve gider defteri,

f) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

g) Demirbaş defteri.

Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.
45. Eserlerin bir örneğinin birliğe verilmesi

Madde 47 – Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri eserlerin bir örneğini ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.

Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

           Son Hükümler

46. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

Madde 48 – Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.
47. Bakanlığın denetimi

Madde 49 – Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.
48. Bakanlık gözlemcisi

Madde 50 – Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.
49. İlgili mevzuat

Madde 51 – Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde tip tüzük hükümleri uygulanır.
50. Yönergeler

Madde 52 – Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.
51. Yürürlük

Madde 53-Bu tüzük genel kurulda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.