Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı

Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı

Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda verilen çok sayıdaki değişiklik önergesiyle kabul edilerek, yasalaştı. 1 Ağustos 2008

Tasarının görüşülmesi sırasında muhalefet ve iktidar milletvekilleri tarafından çok sayıda değişiklik önergesi verildi. Verilen önergelerin bir çoğunun gerekçesinde, teknik düzenleme ve ifade bütünlüğünün sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kanunda yer alan bazı dikkat çekici konular:

·         Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve görev alanlarıyla ilgili olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik haberleşmede muafiyet tanınacak, bu kurumlar için kanun hükümleri uygulanmayacak.

·         Kriptolu haberleşme yapmaya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı yetkili olacak.

·         Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve sorumluluğu altında olacak.

·         Telekomünikasyon Kurumunun adı, ”Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” olarak değiştirilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe, rekabeti tesis etmek ve korumak, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaları gidermek için düzenlemeler yapacak.

·         Kurum, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilecek. Kurum, gerekli gördüğü hallerde bu sektördeki rekabet ihlallerine ilişkin Rekabet Kurumundan görüş alacak. Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyebilecek.

·         Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları doğrudan veya şikayet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanın sağlanmasını talep etmeye yetkili olacak.

·         Rekabet Kurulu, sektöre yönelik yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin kararlar da dahil olmak üzere elektronik haberleşme sektörüyle ilgili vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun görüşünü ve yaptığı düzenleyici işlemleri dikkate alacak.

·         Tarife, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ilgili mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yetkilendirme belgelerindeki düzenlemelere aykırı olmaksızın işletmeciler tarafından serbestçe belirlenecek.
İşletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde, Kurum, tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemleri ve tarifelerin alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirleyebilecek.

·         Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ulusal numaralandırma planı hazırlayacak ve plana uygun olarak numara tahsis işlemlerini yapacak.Kurum, numara tahsis ve kullanımını koşullara bağlayabilecek.

·         Aboneler, kullandıkları telefon numarasını değiştirmeden farklı bir işletmeden hizmet alabilecek.

·         İşletmeciler, işletmeci numara taşınabilirliği hizmeti vermek veya taşınmış numaralara çağrı göndermek üzere kuracakları sistemler ile mevcut sistemlerinde yapacakları değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyeti kendileri karşılayacak.

·         Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, abonelerin numaralarını değiştirmeden hizmet aldığı şirketi (işletmeciyi) değiştirmesi durumunda tüketicilerin korunması ve hizmetten en iyi koşullarda faydalanabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri alacak.

·         Kanuna göre, elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek.

·         Kurum, telsiz yayınlarının birbiri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyonu ile tescilleri yapacak.

·         Her ne şekilde olursa olsun, telsiz cihaz veya sistemi kurmak ve işletmek isteyenler, kuruma frekans tahsis ve tescil işlemlerini yaptıracak.

·         Frekans tahsislerinde, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları da dahil Türk Silahlı Kuvvetlerine, MİT Müsteşarlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne öncelik tanınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile RTÜK, kendisine tahsis edilen frekans bantlarında frekans planlamasını yapıp uygulayacak.

·         Telsiz cihaz veya sistemi kullanıcılarının, telsiz kurma ile kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi alması zorunlu olacak.

·         İşletmeciler, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremeyecekler. Kurumun, Merkezi Mobil Cihaz Kimlik Tanımı Veri Tabanı Sisteminde (MCKS) kayıtlıyken, elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılabilecek

·         GSM mobil telefon hizmeti sunanlar nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını sağlamak için tüm abonelik kayıtları, kanunun yayımdan itibaren 1 yıl içinde güncellenecek.

Kanunun Ulaştırma Komisyonundan çıkan taslak haline ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Diğer Yazılar

Yazılım Hareketi Anadolu Kampanyasının ilki, BTSO

Yazılım Hareketi Anadolu temaları çerçevesinde Biyesam Başkanı Sayın Namık Kural Başkan Yardımcısı Doğan Güneş ve YK üyesi Şadi Özdemir ile beraber,Bursa Ticaret ve Sanayi odası başkanı Ali Hazır ile buluştu.

BİLİŞİM KURULTAYI TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜ PANELİ

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi Eylem Planı ve Yerli Yazılım Endüstrisinin Geleceği BİLİŞİM’2015 ‘de konuşuluyor.BİYESAM Başkanı Sayın Ataman Yıldırım’ın Panel Konuşması saat 14:00’da Sayın BİYESAM Üyeleri 03- 05 Aralık 2015 tarihlerinde

Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Yeni Cezalar

Fikir ve Sanat Eserleri ile İlgili Yeni Cezalar Geliyor Temel Ceza Kanunları’na uyum amacıyla hazırlanan ve 170 kanunda değişiklik öngören 651 maddelik tasarı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. 651